روش محاسبه محاسبه تبصره 15 روی فاکتور

زمان انتشار : 94 روز قبل

تبصره 15 روی هر پیامک بدون ارزش افزوده محاسبه می شود یعنی تعداد پیامک ها در بهای هر پیامک ضرب می شود مبلغ به دست امده با مبلغ ارزش افزوده و (ضرب تعداد پیامک در 10 ریال) جمع می شود باید توجه داشت تبصره 15 را نمی توان روی بهای پیامک کشید چون در این صورت مبلغ ارزش افزوده در آن محاسبه می گردد . که حدودا مبلغ (1ریال) می باشد .

مثال :

1000 عدد پیامک 140 ریالی = 140,000 ریال

تبصره 15 = 10,000 ریال

ارزش افزوده 9% = 12,600 ریال

جمع کل فاکتور = 162,600 ریال